Verksamhetsberattelse

Verksamhetsberättelse 2011/2012 Kalvholmens Tomtägareförening u p a

Styrelsemöten under året

Under verksamhetsåret 2011-2012 har styrelsen bestått av Maria Ulving (ordf.), Anci Tybell (kassör), Eva Wollin (sekreterare), Anne-Charlotte Lundbäck (suppleant) samt Börje Sinnby (suppleant). Styrelsen har haft två protokollförda möten under året samt har dessutom haft kontinuerlig kontakt över e-mail samt i arbetsgruppdiskussioner.

Stadgeärendet

Vid årsmötet 2011 antogs nuvarande förslag till förändringar av stadgarna med 100% majoritet bland de närvarande mötesdetagarna. Stadgegruppen har därmed inte behövt göra några justeringar inför den 2:a omröstningen som äger rum vid årsmötet. Vid revidering av stadgar skall ett nytt förslag godkännas av två på varandra följande stämmor. Därefter skall stadgeförslaget också granskas av och godkännas av länsstyrelsen för att träda i kraft. Det vid stämman 2011 antagna stadgeförslaget bifogas även detta år kallelsen som en påminnelse till dem som eventuellt förlagt sitt tidigare bifogade exemplar.

Förslag till underhåll av vägar

Under året har propåer inkommit om att våra stigar behöver förbättras något. Olika möjligheter har diskuterats och frågan behandlas vidare på årsmötet.

Övrig kommunikation

Nyhetsbrev har skickats ut till samtliga medlemmar under det gångna året. I övrigt har också informell mailväxling skett mellan undertecknad och medlemmar som rapporterat in nyheter om djurliv och väderförhållanden m.m. på ön.

Höströjning

Höstens röjning ägde rum bra väder och uppslutningen var rekordstor denna gång. Som vanligt avslutades den med trevlig grillning vid den västra pumpen. TACK till Er alla som deltog.

På senhösten genomförde Vattenfall omfattande röjning på ön vilket gör att behovet av röjning är extra stort. Styrelsen bjuder in er som vill till en tidig röjning den 30 juni kl.11.00 för att röja ris och samla eldningshögar mm inför hösten. De som väljer att delta denna dag behöver då inte medverka vid höströjningen.

2012-06-21

Maria Ulving / Ordförande

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)